Regulamin

Regulamin

Regulamin został opracowany zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Określa zasady korzystania z witryny internetowej pod adresem https://swiatlo.edu.pl, zwanej „Platformą”. Korzystając z Platformy, wyrażasz zgodę na przestrzeganie postanowień Regulaminu i Polityki Prywatności, będącej integralną częścią dokumentu. Nauczyciele publikujący treści na Platformie, muszą również zaakceptować dokument Umowa Współpracy z Nauczycielem.

 1. Informacje ogólne
 1. „Regulaminem”, określa zasady korzystania z serwisu internetowego https://swiatlo.edu.pl, zwanego „Platformą”. Korzystając z Platformy, wyrażasz zgodę na przestrzeganie postanowień Regulaminu (pod adresem https://swiatlo.edu.pl/regulamin) oraz polityki prywatności, będącej integralną częścią niniejszego regulaminu (pod adresem https://swiatlo.edu.pl/polityka-prywatnosci).
 2. Właścicielem Platformy swiatlo.edu.pl jest [dane firmy i email] (dalej: Usługodawca).
 3. Użytkownikiem w rozumieniu Regulaminu jest każda osoba korzystająca z usług platformy przez przeglądarkę internetową.
 4. „Zasoby edukacyjne” obejmują materiały Nauczycieli publikowane na Platformie. Są to materiały takie jak: wykłady wideo, webinary, podcasty, videocasty, quizy, testy i są one objęte licencją.
 5. Usługodawca dostarcza oferty, umożliwia zakupy i udziela ograniczonej, niewyłącznej, nieprzenoszalnej licencji na dostęp do zakupionych materiałów edukacyjnych w ramach platformy.
 6. Zgodnie z regulaminem, „Usługa” obejmuje:
  1. Szkolenia w formie elektronicznych materiałów wideo, obejmujące: wykłady, zdjęcia, dokumenty elektroniczne, ćwiczenia i testy, na które Usługodawca udziela licencji.
  2. Certyfikat ukończenia kursu w formie elektronicznego dokumentu PDF otrzymywanym po pomyślnym zaliczeniu i spełnieniu wymogów formalnych określonych przez Nauczyciela.
 1. Korzystanie z platformy i składanie zamówień wymaga założenia Konta Użytkownika oraz pełnej akceptacji postanowień Regulaminu. Konto Użytkownika to obszar na Platformie, umożliwiający dostęp do zakupionych Usług. W ramach Konta użytkownik może stworzyć swój Profil, czyli wizytówkę zawierającą informacje o sobie.
 1. Konto 
 1. Do rejestracji konta użytkownika wymagane jest ważne konto e-mail, a posiadaczami konta mogą być wyłącznie osoby fizyczne. Osoby fizyczne o ograniczonej zdolności do czynności prawnych muszą przed rejestracją uzyskać zgodę swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego. Proces tworzenia konta obejmuje wypełnienie formularza rejestracyjnego i potwierdzenie aktywacji konta. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za podanie nieprawidłowych danych.
 2. W przypadku podania przez użytkownika danych osobowych podczas składania zamówienia, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie tych danych przez usługodawcę w celu realizacji zamówienia. Użytkownik ma również prawo do wglądu, poprawiania, aktualizacji i usuwania swoich danych osobowych.
 3. Dane użytkownika są niezbędne do realizacji procesów oferowanych usług, w tym procesu uwierzytelniania, i nie mogą być zmieniane po zweryfikowaniu formularza. Zabronione jest również tworzenie wielu kont lub udostępnianie konta innej osobie. Użytkownik zobowiązuje się do odpowiedzialności za swoje dane logowania i nieudostępniania ich innym użytkownikom.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Nauczyciel może podjąć decyzję o zamknięciu konta klienta, co wpłynie na dostępność materiałów edukacyjnych.
 5. Platforma przechowuje szczegółowe dane dotyczące postępów edukacyjnych Użytkownika, chyba że Użytkownik zdecyduje się na ich usunięcie lub dokona usunięcia konta. Użytkownik ma możliwość usunięcia swojego konta przesyłając do Usługodawcy odpowiednią dyspozycję i ma prawo do wycofania się z platformy w dowolnym momencie.
 6. Użytkownik, będący jednocześnie Nauczycielem, podlega warunkom określonym w Umowie z Nauczycielem. W przypadku jakiejkolwiek sprzeczności między tymi warunkami, pierwszeństwo mają warunki określone w Umowie z Nauczycielem.
 7. Użytkownik zobowiązuje się do powstrzymania się od wszelkich działań mogących zakłócić funkcjonowanie platformy oraz do niezakłócania korzystania z platformy przez innych użytkowników. Wszelkie próby uzyskania nieautoryzowanego dostępu do zasobów są zabronione. Konta naruszające postanowienia Regulaminu mogą zostać zablokowane lub usunięte.
 1. Prawa i obowiązki stron
 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zasoby edukacyjne stanowią własność intelektualną Usługodawcy lub Nauczyciela i są chronione prawem autorskim.
 2. Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać zasobów edukacyjnych osobom trzecim i wykorzystywać je wyłącznie do własnych celów edukacyjnych. Użytkownik nie jest uprawniony do pobierania i przechowywania zasobów edukacyjnych.
 3. Usługodawca lub Nauczyciel zastrzega sobie prawo do regularnego aktualizowania i uzupełniania treści edukacyjnych oraz do wprowadzania zmian w treści kursu, treści testów i egzaminów.
 4. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu Usługodawca i Właściciel praw autorskich mogą domagać się od Użytkownika odszkodowania za szkody materialne i niematerialne spowodowane naruszeniem.
 5. Usługodawca może czasowo zablokować dostęp do Platformy w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych.
 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego zablokowania konta Użytkownika lub dostępu do niektórych Usług w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa danych zgromadzonych na Platformie.
 7. Usługodawca może nałożyć dodatkowe ograniczenia, w tym usunąć konto Użytkownika, w przypadku istotnego naruszenia Regulaminu, co skutkować będzie brakiem dostępu Użytkownika do zasobów Platformy.
 8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy w świadczeniu Usług spowodowane okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy, takimi jak działania dostawców usług telekomunikacyjnych lub energii elektrycznej. Odpowiedzialność Usługodawcy nie obejmuje również utrudnień wynikających z nieprzewidzianych, nieoczekiwanych czynników, zdarzeń losowych i siły wyższej.
 9. Usługa świadczona na Platformie działa jako pośrednik pomiędzy Nauczycielem a Użytkownikiem. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania Nauczyciela ani za skutki tych działań.
 10. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Nauczyciela na Platformie, nie kontroluje zamieszczanych materiałów, nie gwarantuje ich wiarygodności i nie ponosi odpowiedzialności za treści uznane za nieodpowiednie. Użytkownicy mogą być narażeni na nieodpowiednie treści podczas korzystania z Usług, a Usługa może zawierać linki do stron osób trzecich, ale Usługodawca nie kontroluje tych stron i nie ponosi za nie odpowiedzialności.
 11. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy spowodowane konfiguracją oprogramowania lub sprzętu Użytkownika ani za jakiekolwiek problemy ze sprzętem lub połączeniem internetowym.
 12. Usługodawca zastrzega sobie prawo do moderowania lub usuwania treści naruszających prawo, nawołujących do przemocy, zawierających nieprawdziwe informacje, podżegających do nienawiści, obraźliwych lub zniesławiających Platformę lub osoby trzecie. W przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania konta użytkownika.
 1. Zawarcie Umowy i jej realizacja
 1. Procedura składania zamówienia obejmuje następujące kroki:
  1. Dodanie wybranej Usługi do koszyka zakupowego.
  2. Wybór preferowanej formy płatności.
  3. Złożenie zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.
 1. Ceny usług dostępnych na platformie zawierają 23% podatku VAT.
 2. Dostępną metodą płatności jest płatność za pośrednictwem bramki płatniczej Paynow. Zasady płatności dostawców zewnętrznych są szczegółowo określone w ich warunkach, a Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za proces realizowany po stronie dostawcy.
 3. Płatność oznacza zawarcie formalnej umowy na ograniczoną licencję na dostęp do treści edukacyjnych do celów osobistych i edukacyjnych. Pełny dostęp do zakupionych usług następuje po dokonaniu płatności.
 4. Umowa jest zawierana elektronicznie po potwierdzeniu rejestracji konta użytkownika na Platformie i jest ważna przez czas nieokreślony.
 5. Faktury i rachunki za nabyte Usługi są automatycznie generowane i przesyłane drogą elektroniczną.
 6. Maksymalny okres dostępności usługi wynosi 12 miesięcy, liczonych od realizacji zakupu. Jeśli okres ten zostanie przekroczony, zwrot kosztów nie będzie możliwy.
 1. Zmiany w ofertach i promocjach
 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do elastycznego dostosowywania cen, wycofywania ofert, dodawania nowych usług i oferowania nowych promocji bez wcześniejszego powiadomienia. Zamówienia złożone przed wprowadzeniem zmian będą realizowane na warunkach obowiązujących w dniu potwierdzenia zamówienia.
 2. Promocje są czasowo ograniczone, jedna transakcja na raz kwalifikuje się do promocji, a promocje nie kumulują się. Do produktów przecenionych nie będą stosowane żadne dodatkowe rabaty. W przypadku, gdy różne promocje obowiązują w tym samym czasie, użytkownik decyduje, którą z nich wybrać.
 1. Reklamacje, odstąpienie od Umowy i Zwroty
 1. W celu złożenia reklamacji, należy skorzystać z formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie https://swiatlo.edu.pl/kontakt. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres e-mail Użytkownika podany w zgłoszeniu.
 2. Użytkownik, składając reklamację w związku z niewłaściwym wykonaniem usług, powinien w zgłoszeniu zawrzeć:
  1. Imię, nazwisko, dane kontaktowe oraz adres e-mail (login) Użytkownika objętego reklamacją.
  2. Przedmiot reklamacji, uwzględniając okoliczności uzasadniające roszczenie.
 1. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia, chyba że przepisy przewidują inny termin. Jeśli konieczne będzie uzyskanie dodatkowych wyjaśnień od Użytkownika, termin na rozpatrzenie zgłoszenia zostanie odpowiednio przedłużony o czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika.
 2. Zgodnie z art. 27 Ustawy o Prawach Konsumenta, Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od jej zawarcia. Poniższe postanowienia odnoszą się wyłącznie do umów zawartych z Konsumentami.
 3. Prawo do odstąpienia nie dotyczy umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli świadczenie rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa do odstąpienia.
 4. W przypadku, gdy nabyta Usługa nie sprosta oczekiwaniom, Użytkownik ma 14 dni na zgłoszenie prośby o zwrot środków do Usługodawcy.
 5. Zgłoszenie zwrotu powinno być złożone poprzez formularz reklamacyjny dostępny na stronie https://swiatlo.edu.pl/kontakt. Wnioskodawca powinien wskazać, czy zwrot dotyczy całego zamówienia czy pojedynczego kursu, oraz przedstawić uzasadnienie. Prośba o zwrot zostanie rozpatrzona w ciągu 7 dni roboczych.
 6. Zwrot środków może zostać udzielony w postaci kuponu rabatowego lub przekazany na konto użyte do zakupu. Kupon rabatowy może ulec przedawnieniu, jeśli nie zostanie wykorzystany w określonym terminie.
 7. W przypadku nadużycia zasad zwrotu, Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy zwrotu, zablokowania konta użytkownika lub ograniczenia korzystania z Usług w przyszłości. W przypadku zablokowania konta z powodu naruszenia Regulaminu, Użytkownikowi nie przysługuje zwrot.
 1. Postanowienia Końcowe
 1. Zmiany w Regulaminie będą komunikowane zarejestrowanym Użytkownikom za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 2. Użytkownik wyraża zgodę na kontakt za pomocą środków elektronicznych w sprawach związanych z bezpieczeństwem, prywatnością, oraz kwestiami administracyjnymi dotyczącymi korzystania z Usług. Powiadomienia uważa się za dostarczone 24 godziny po wysłaniu wiadomości e-mail.
 3. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania.

Data aktualizacji regulaminu: _.02.2024.